ครม.ร่วมแรงกิจกรรมจิตอาสา ณ ราชภัฎวไลยอลงกรณ์ 14 ตค 63

วันที่ 14 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 น. พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเป็นประธานกิจกรรมจิตอาสา VALAYA ปณิธานความดี ทำความดีเริ่มได้ที่ใจเรา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยมี นางนราพร จันทร์โอชา ภริยานายกรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรีและคู่สมรส ข้าราชการ ผู้บริหาร อาจารย์ นักศึกษา นักเรียน และสื่อมวลชน เข้าร่วมกิจกรรม ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ร่วมกิจกรรมปล่อยปลา ปล่อยลูกบอลบำบัดน้ำ ปลูกพืชลอยน้ำ และหว่านข้าวในไร่นาสาธิต

จากนั้นได้ร่วมกิจกรรมเพิ่มเติมปลูกผักเกษตรคนเมือง Active Learning จากการบรรยายของนักเรียนนักศึกษา ปลูกต้นราชพฤกษ์ กิจกรรมครัวเรือนพอเพียง เยี่ยมชมวิถีประชารัฐ สุนทรียสนทนา และแจกพันธ์ต้นกล้าและพันธ์ุพืชให้กับประชาชนที่มาร่วมกิจกรรม ทั้งนี้ได้ถ่ายภาพร่วมกับนักเรียนนักศึกษาในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ และได้ร่วมรับประทานอาหารกลางก่อนจะไปปฏิบัติภารกิจต่อไป

Powered by Alpha88